Ányás naturista strand
Főoldal Közlemény Hasznos infók Illemszabály Rendtartás Képek Térkép Natur-szüzek Élettánc

A FÜRDŐHELY RENDTARTÁSA


A Tisza 211,4 és a 211,8 folyamkilométer közötti baloldali partszakaszán kialakult szabad strand kulturált üzemeltetését az EGYESÜLET magára vállalja. A 6/1995. (III.22.) BM számú rendelet 4§ (5) bekezdésében meghatározottak alapján a fürdőhelyi rendtartást, a strand házirendjét az alábbiakban határozza meg:

1. A partszakaszt az EGYESÜLET tagjai, a kíséretükben lévő hozzátartozók, valamint a jelen rendtartás előírásait elfogadó vendégeik látogathatják. Belépésre jogosultak továbbá a feladatukat teljesítő hivatalos személyek is.

2. A strand és a hozzá tartozó táborhely - a tagság egységes döntése alapján - a teljesen mezítelenül fürdőző, napozó és itt tartózkodó emberek tartózkodási helye. Az előbb említett területen - időjárási, illetve egészségügyi okoktól eltekintve - felöltözve, illetve fürdőruhában senki sem tartózkodhat. A monokini sem engedélyezett! Aki ezen feltételeket nem vállalja, a fürdőruhás strandokat vegye igénybe.

3. A területen tartózkodó személyekről őket felismerhető film, videó- és fényképfelvétel csak az érintettek előzetes beleegyezésével készülhet.

4. Az egyesület céljaival, a kulturált közösségi magatartás szabályaival ellentétes, ezért TILOS minden megbotránkoztató cselekedet! TILOS a szexuálisan kihívó magatartás, az illetlen és goromba viselkedés, továbbá az italtól károsan befolyásolt állapot!

5. TILOS mindenfajta kereskedelmi tevékenység, különösen a szeszesital árusítása!

6. Mindenki csak a saját és a környezetében lévők kulturált magatartását nem veszélyeztető alkoholmennyiséget fogyaszthat!

7. A kulturált szórakozás és a szabadidő hasznos eltöltése minden vendég érdeke és joga, de ennek gyakorlása nem zavarhatja mások pihenését és nyugalmát. (pld. hangoskodás, hangos rádiózás, stb.)

8. A területen kutyát csak megkötve szabad tartani. A kutyák mozgásigényét kielégítő futtatást és fürdetést a strand és a táborhely területén kívül, a táborhely vendégeinek zavarása nélkül szabad végezni. A kutya gazdája minden esetben gondoskodjon a kutyája által okozott szennyeződések eltakarításáról.

9. Gépjárművel parkolni a főidényben (május 1 és szeptember 1 között) a kijelölt parkolóhelyen szabad. A TÁBORHELY területére gépjárművel csak a sátrak lakói hajthatnak be, de parkolásukkal nem zavarhatják más sátrak megközelítését. A gépjárművel való területen belüli közlekedés kerülendő! Gépjárművek lemosása, továbbá a víz és a zöldterület olajjal való szennyezése szigorúan TILOS!

10. A folyóban való fürdés, a sátrak, a gépjárművek, és egyéb értékek őrizetlenül hagyása, - a szabad strand és a táborhely jellegénél fogva - mindenkinek csak a saját felelősségére történhet. Az egyesület bármilyen jellegű anyagi kárért felelősséggel nem tartozik. TILOS a folyót átúszni, a hajóútban fürödni, és olyan tevékenységet folytatni, amely ön- vagy közösségellenes, illetve élet vagy egészség ellen hat!

11. A naturisták óvják a környező természetet és élővizet. Ezért fokozottan kerülni kell a szemetelést, az élő növényzet károsítását. Cigaretta csikkeket, üvegek zárókupakját és a csonthéjas gyümölcsmagot is gyűjteni kell, a homokba dugni, vagy eldobálni TILOS! A területet végleg elhagyó táborlakó köteles a természetet eredeti formájába helyreállítani.

12. A szabad strand, és a táborhely területén a maradandó építkezés TILOS!

13. Tüzet gyújtani -az erdő és a sátrak védelme érdekében-, csak a vezetőség által táblával kijelölt helyeken szabad. A tüzeket őrizetlenül hagyni TILOS!

14. TILOS a vezetőség által közösségi területként megjelölt helyeken (út, tűzrakhely, pihenőhely, játékhely, stb.) sátrat felverni!

15. A vízvétel célját szolgáló kútnál TILOS mosni, mosakodni, mosogatni!

16. Vízi közlekedési eszközzel való közlekedés a strand területén, a mindenkor érvényben lévő víziközlekedés rendjéről szóló rendelet betartásával lehetséges. A vonatkozó szabályok betartásán túlmenően a strand területén vízijárművel, csak a táborhely lakói köthetnek ki napnyugtától napkeltéig. Kajakkal és kenuval napközben a strand területén kikötni, illetve kihajózni, fokozott óvatossággal a legrövidebb úton engedélyezett.

17. Homok és fa kitermelése, elhordása, a szabad strandon elhelyezett WC-k, jelzőtáblák és bóják megrongálása vagy eltulajdonítása hatóságilag TILOS!

18. A házirend betartása és betarttatása minden egyesületi tag és a területre érkező vendég érdeke és kötelessége.

Az Ányási Természetbarátok
és Naturisták Egyesülete
vezetősége

Alapszabály

(módosítva az 1991. augusztus 16-i, továbbá a 2002. március 16-i közgyűlésen elfogadottakkal)

1. Az egyesület neve: Ányási Természetbarátok és Naturisták Egyesülete (a továbbiakban: egyesület)

2. Az egyesület székhelye: 6630 Mindszent, Jókai u. 40. sz.

3. Az egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet, mely önálló jogi személy. Alapításának éve 1991.

4. Az egyesület célja és tevékenysége:
Az egyesület célja, hogy tagjai számára a szabadidő kulturált és egészséges eltöltését biztosítsa, annak kereteit megteremtse, hogy a tagok a Tisza folyó vízét, a napfényt és a tiszta természetet zavartalanul élvezhessék.
Az egyesület törekszik arra, hogy az előzőekben megfogalmazottak érdekében és azok elősegítéséhez az ányási tiszapartot és annak környezetét a civilizációs ártalmaktól megóvja, a környezetszennyezést minden lehetséges módon megakadályozza.
Gondoskodik a megjelölt körzet természeti szépségeinek megóvásáról, háborítatlanságáról és élővilágának zavartalanságáról.
Mindezekkel biztosítani kívánja tagjai, de egyben minden kívülálló számára is pihenésük megfelelő környezetét és a természeti kincsek védelmét.
Ezen célkitűzések érdekében a törvényes keretek biztosítása céljából az egyesület minden évben a 6/1995. (III.22.) BM számú rendeletben foglaltaknak megfelelően, kezdeményezi a Mindszenti Önkormányzatnál az ányási tiszaparti szakaszon szabad strandi terület kijelölését, valamint az ATIVIZIG területi igazgatóságával az Önkormányzat által kijelölt szabad strandi területre vonatkozóan bérleti szerződést köt.
Az egyesület a bérlettel igénybe vett terület használatára fürdőhelyi rendtartást állapít meg, s azt a szabad strand területén betartatja.

5. Az egyesületi tagsági viszony:
Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar és külföldi természetes, valamint jogi személy, aki a belépési nyilatkozatában elfogadja az egyesületi célokat és az alapszabály rendelkezéseit, s ugyanakkor nem esik jogszabályi kizáró rendelkezés hatálya alá.
Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával és az egyesület elnökségének elfogadó döntésével keletkezik.
14 éven aluli kiskorú természetes személy esetében a belépéshez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.
A tagsági viszony keletkezésének időpontja - alapító tagnál az alakuló közgyűlés időpontja - egyébként a belépési nyilatkozat kelte, ha a tag felvételét az elnökség jóváhagyta.
Az egyesület pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki nyilatkozatában vállalja az egyesület célkitűzéseit, erkölcsi és anyagi támogatást. A pártoló tag felvételére az elnökség jogosult.
A tagsági viszony megszűnése:
- az egyesületből való kilépéssel,
- az elnökség kizáró határozatával,
- a tag halálával,
- törléssel, ha a tag az alapszabály által megállapított tagdíját az esedékességtől számított 6 hónapon keresztül nem fizeti meg.

6. A tag jogai:
- részt vehet az elnökség közgyűlésén, rendezvényein,
- részt vehet a határozatok meghozatalában, a tisztségviselők megválasztásában,
- véleményt nyilváníthat, észrevételt, javaslatot tehet az egyesület működésével és céljaival kapcsolatos bármely kérdésben,
- az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja,
- nagykorúsága esetén bármely tisztégre megválasztható,
- betekintési joga van az egyesület minden okiratába.

7. A tag kötelezettségei:
- a szervezeti életben részt venni, tisztségbe történt megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni,
- a jogszabályok és jelen alapszabály rendelkezéseit betartani az egyesület céljainak teljesedése érdekében,
- az egyesület által meghozott határozatokat betartani és azoknak érvényt szerezni,
- a tagsági díjat az alapszabályban foglaltak szerint megfizetni.

8. Az egyesület szervezete, működése:
Az egyesület vezető szervei a közgyűlés és a vezetőség, vezető tisztségviselője az elnök.
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a mindenkori tagnyilvántartásban szereplő tagok összességéből áll.
A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.
Össze kell hívni azonban akkor is, ha azt a felügyeleti szerv elrendeli, vagy a tagok legalább 1/3 része az ok megjelölésével kéri.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint a fele jelen van.
A közgyűlés minden kérdésben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel határoz.
A közgyűlésen minden tagot egy szavazati jog illeti meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása, módosítása,
- az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
- az elnökség megválasztása,
- az egyesület más szervezettel való egyesülésének kimondása, illetőleg az egyesület feloszlatása.

Az elnökség:
Az egyesület ügyintéző szerve, tagjai száma tizenhárom fő, akiket a taggyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a tagok közül választ meg. Az elnökség megválasztása öt évre szól. Félévenként ülésezik, határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Nyílt, egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az elnökség köteles:
- az egyesület működéséről évente beszámolni a közgyűlésnek,
- az egyesület tevékenységét irányítani,
- eljárni a Mindszenti Önkormányzatnál az ányási tiszaparti szabad strand kijelölése ügyében,
- a kijelölt szabad strandi területre vonatkozóan bérleti szerződést kötni az ATIVIZIG területi igazgatóságával,
- az egyesület éves költségvetését megállapítani.

Az elnök:
Az elnök képviseli az egyesületet. Képviseleti joga önálló. Az egyesület jegyzésére akként jogosult, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott egyesületi név alá nevét aláírja. Az elnököt az elnökség saját tagjai közül választja 5 éves időtartamra, nyílt egyszerű szótöbbséggel.

Az elnök feladata:
- a közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása,
- a közgyűlés határozatainak végrehajtása,
- az egyesület életének irányítása két közgyűlés között,
- az elnökség munkájának irányítása,
- az éves költségvetés kidolgozása és az elnökség elé terjesztése.
Az elnök akadályoztatása esetében az egyesület képviseletét az elnök írásbeli felhatalmazása alapján más elnökségi tag is elláthatja.

9. Az egyesület gazdálkodása és a tagdíj:
Az egyesület vagyona a tagdíjakból és a pártoló tagok felajánlásaiból képződik.
Az egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

10. Az egyesület megszűnése:
- ha a bíróság feloszlatja,
- feloszlását a közgyűlés kimondja,
- más társadalmi szervezettel egyesül.

A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az 1989. évi II. tv. előírásai az irányadóak.

ZÁRADÉK: Jelen alapszabályt az egyesület alakuló közgyűlése 1991. június 21. napján határozatával elfogadta. Az elfogadással az alapszabály 1991. június 21. napján hatályba lépett.

Mindszent, 2002. március 16.E-mail: info@anyas.hu